معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
سمتمعاونت راهداری
دسته بندیمعاونت راهداري
نامعادل
نام خانوادگیمصدقی
تلفن مستقیم77909976
عکس
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئیس اداره ایمنی و حریم راه ها
دسته بندیمعاونت راهداري
نامولی اله
نام خانوادگینورالهی
تلفن مستقیم77909096
عکس
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترییس اداره نگهداری ابنیه فنی راهها
دسته بندیمعاونت راهداري
نامفرشاد
نام خانوادگییوسفی
تلفن مستقیم
عکس
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتسرپرست اداره ماشین آلات
دسته بندیمعاونت راهداري
ناممحمدعلی
نام خانوادگیکوثری
تلفن مستقیم77938283
عکس
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئیس اداره نگهداری راهها
دسته بندیمعاونت راهداري
نامامیر
نام خانوادگیمهر آرا
تلفن مستقیم
عکس
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"