پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​ساماندهي و مديريت منابع انساني بخش حمل ونقل كشور

تاریخ انتشار: 1396/06/19

​ساماندهي و مديريت منابع انساني بخش حمل ونقل كشور
 حسن عبدالملکی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران از ساماندهي و مديريت منابع انساني بخش حمل و نقل كشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران عبدالمکی گفت: با توجه به وظايف محوله و حوزه صلاحيتهاي قانوني سازمان متبوعه در ارتباط با ساماندهي و مديريت منابع انساني بخش حمل و نقل كشور از جمله فعاليت رانندگان حرفه اي شاغل در بخش، كه به عنوان بازوان اجرایي ارائه كنندگان خدمات حمل و نقلي جاده اي كشور محسوب ميشوند دو موضوع اساسي تدوين و اجراي مقررات تامين كننده حقوق رانندگان درقالب دستورالعمل و بخشنامه هاي اجرائي درچارچوب ضوابط مربوطه و همچنین اتخاذ سياستهاي اجرایي كارآمد به منظور الزام رانندگان به رعايت حقوق اشخاص و ضوابط تامين كننده ايمني و تضمين حفاظت و حراست از اموال اشخاص در عمليات حمل و نقل جاده اي در محورهاي برون شهري كشور مورد توجه قرار گرفته است.
وی در ادامه گفت: با توجه به موارد ياد شده و همسوئي با سياستهاي اجرائي دولت خدمت گزار، سازمان متبوعه با بكارگيري فن آوري هاي نوين و سيستم هاي ذخيره و پردازش اطلاعات از كارت هاي هوشمند با قابليتهاي بالا استفاده مي نمايد، صدور و استفاده از كارت هوشمند رانندگان مستلزم انجام عمليات اداري وجمع آوري مدارك مورد نياز و ثبت اطلاعات ميباشد كه اين موارد در عين حفظ نظارت دقيق و مستمر سازماني به عنوان امور تصدي گرايانه درقالب قرارداد و تفاهم نامه اجرائي به انجمن هاي صنفي مربوطه واگذار گرديده و در اين راستا موضوع تضمين نظارت دقيق برعملكرد انجمن هاي صنفي مربوطه در قالب چند ساز و كار اجرایي تامين ميگردد .
عبدالملکی در شرح ساز و کارهای اجرایی افزود: این امر از سه طریق اخذ تضمينات حقوقي لازم ازطريق انعقاد قرارداد واگذاري و متعهد نمودن طرف هاي قرارداد با اخذ تضمين مالي مناسب به رعايت دستورالعمل و بخشنامه اي سازمان و نظارت حضوري و مستمر كارشناسان اداره كل استان  در مورد رعايت ضوابط ابلاغي توسط انجمن هاي طرف قرارداد و همچنین تقسيم عمليات اجرائي و انجام جري تشريفات اداري صدور كارت هوشمند رانندگان به جمع آوري مدارك وتشكيل پرنده، بررسي نهائي و مرحله صدور كارت هوشمند كه بخش اول توسط انجمن طرف قرارداد انجام و بخش دوم كه همانا صدور كارت هوشمند است راساً توسط اداره كل انجام ميشود بنابراين بخش حساس ومهم كار كماكان توسط سازمان  متبوعه انجام ميگردد .
 و در نهایت تاسيس دفتر بازرسي درپايانه كالاي تهران كه به طور مستمر و به فوريت در محل به شكايت رانندگان از انجمن طرف قرار سازمان رسيدگي و در جهت اعاده حقوق رانندگان به فوريت  اقدام  و در صورت محرز بودن انجام تخلفات از طرف انجمن طرف قرارداد برابر ضوابط و مقررات قانون و در چارچوب تعهدات قرار دادي  برخورد خواهد شد .
مشخصات:
نظرات: *