پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​به تخلفات 20شرکت حمل ونقلی استان تهران رسیدگی شد

تاریخ انتشار: 1396/05/25

​به تخلفات 20شرکت حمل ونقلی استان تهران رسیدگی شد

به منظور رسیدگی به تخلفات شركت های حمل و نقل عمومی جاده ای در بخش كالا و اجرای دقیق قوانین ومقررات مربوطه جلسه كمیسیون ماده 12 استانی، اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استا ن تهران تشكیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره راهداری و حمل ونقل جاد ه ای استان تهران ، این جلسه با حضور مدیر كل ، معاون حمل ونقل رئیس اداره کالاونماینده انجمن برگزارگردید.

  مهندس نصراله نژاددر این جلسه گفت: به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های حمل ونقل عمومی جاده ای در بخش كالا و اجرای دقیق قوانین ومقررات در سال جاری سومین جلسه تشکیل وبه تخلفات20شركت و موسسه حمل و نقلی رسیدگی، تصمیمات لازم اتخاذ و احكام مربوطه صادر گردید.که تصمیمات متاخذه منجر به قطع خدمات حمل ونقلی2شرکت گردید.

                                                                                                

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران خاطر نشان كرد: عمده تخلفات شركت های حمل و نقل عمومی جاده ای كالا شامل: اخذ كمیسیون مازاد ، عدم رعایت مقررات و صدور بارنامه خارج از حوزه  فعالیت ، صدور بارنامه جهت خودرو فاقد تجهیزات ایمنی، ، عدم بازدید و كنترل مدیر فنی و... بوده است

در ادامه رئیس اداره کالا گفت :مقرر گردید منبعد کمیسیون مذکور ماهیانه و بطور منظم تمامی تخلفات شرکتهای حمل ونقل که قابل طرح در کمیسیون مذکور است بررسی و برخورد قانونی صورت پذیرد.

پرویزی افزود : در این راستا پس از تحقیقات مقدماتی، تحصیل دلایل و مستندات و اخذ دفاع توسط مدیران شرکت‌ها از جمع 20پرونده مورد رسیدگی، آرایی مبنی بر2مورد تذکر کتبی، 2 مورد قطع خدمات حمل و نقلی،14مورد جرائم نقدی و ۲ مورد برائت صادر شد.

این گزارش می افزاید 403شرکت حمل ونقل کالا و96شرکت حمل ونقل مسافر در استان تهران درحمل ونقل جاده ای فعال می  باشند .
مشخصات:
نظرات: *