پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​نصب وبهره برداري از دودستگاه پل عابر پياده دراستان تهران

تاریخ انتشار: 1395/08/16

​نصب وبهره برداري از دودستگاه پل عابر پياده دراستان تهران 

دودستگاه پل عابرپياده درمحورهاي مواصلاتي استان تهران نصب وبهره برداري شد .

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان تهران عارف رومينا معاون فني اداره كل اظهار داشت :بر اساس وظايف سازماني اين اداره كل نسبت به ساخت وبهره برداري از پلهاي عابر پياده در راههاي استان اقدام مي نمايد .

رومينا ادامه داد :اين كار يا براساس واگذاري تبليغات وتهاتر صورت مي پذيرد ويا در نقاطي كه ضرورت ايمني عابران پياده ايجاب ميكند اقدام به ساخت مي نماييم .

معاون فني در راستاي حفظ ايمني عابران پياده در راههاي استان گفت :ازجمله اولويت هاي اين اداره كل ساخت وبهره برداري از پلهاي عابرپياده وتوسعه كمي وكيفي آنها در دستور كار قرار گرفته است .

وي خاطرنشان ساخت :طي ماه جاري پلهاي عابرپياده در محور دماوند –فيروزكوه موقعيت روستايي جابان 

درمحور آزادراه تهران –ساوه 4دستگاه ساخت ونصب گرديد ودرمحورتهران پاكدشت –شريف آباد تعداد 15دستگاه پل عابر پياده مقاوم سازي وايمن سازي درحال انجام مي باشد .

رومينا افزود :تعداد 8پل عابر پياده در محورهاي رباط كريم –شهريار موقعيت مقابل ورودي روستايي حصارمهتر،ورودي روستايي سپيدارشترخوار،ورودي روستايي يقه احداث گرديده است .
مشخصات:
نظرات: *