پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​اطلاعيه برگزاري بيست و دومين دوره آزمون تاسيس شركتهاي حمل ونقل بين المللي كالا

تاریخ انتشار: 1395/03/25

​اطلاعيه برگزاري بيست و دومين  دوره آزمون تاسيس شركتهاي حمل ونقل بين المللي كالا


بيست ودومين آزمون تاسيس شركتهاي حمل ونقل بين المللي كالا درنيمه دوم مردادماه امسال درتهران  برگزار خواهد شد 


به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران براساس اولين اطلاعيه دفتر ترانزيت سازمان برگزاري آزمون در روز جمعه مورخ 15مرداد درتهران برگزار خواهد شد وثبت نام آزمون به شیوه قبل، از روز سه شنبه یکم تیرماه آغاز و روز پنجشنبه مورخ سی ویکم تیرماه، خاتمه مییابد. کلیه اطلاعات موردنیاز تدریجاً از طریق لینک آزمون به نشانی transit ir.rmto.  اطلاع رسانی میشود.

 اين گزارش مي افزايد:جهت تسهیل فرایند ثبت نام، امسال نیز ترتیبی پیش بینی شده است تا متقاضیانی که در یکی از سه دوره گذشته (19 ،20 یا 21 ،(مجاز به شرکت در آزمون بوده اند، بتوانند با مراجعه به لینک ثبت نام، آمادگی خود را براي شرکت در آزمون پیشرو اعلام نمایند. طبعاً این دسته داوطلبان، تا زمانیکه اطلاعات خود را ویرایش ننموده اند، فرایند ثبت نام آنان، با همان مراجعه اینترنتی، به سادگی خاتمه مییابد. طبعاً در صورت هرگونه ویرایش ازجمله تغییر استان محل تقاضاي تأسیس، تغییر عکس، نشانی یا امثالهم باید مدارك جدید خود را به اداره کل حمل ونقل استان محل تقاضاي تأسیس ارائه نمایند

بنابراين گزارش براي متقاضیانی که در هیچ یک از سه دوره گذشته (19 ،20 یا 21 (در آزمون ثبتنام ننموده یا مجاز به شرکت نبوده اند، روال ثبت نام مستلزم تکمیل و بارگذاري اطلاعات درخواستی و تحویل پرونده به واحد ترانزیت اداره کل حمل ونقل استان محل تقاضاي تأسیس است.

گفتني است قبول شدگان بيست ويك دوره آزمونهاي پيشين ،اجازه شركت در آزمون را نداشته ودرصورت مشاهده يا گزارش چنين مواردي ،نسبت به لغو پروانه فعاليت ونيز اعمال مقررات مربوطه اقدام به عمل خواهد آمد .

شايان ذكراست به مانند ادوار قبل، سرفصلهاي آزمون، در لینک مربوطه اعلام شده است و بدیهی است موارد اعلامی، تعهدي عرفی یا قانونی براي سازمان جهت الزام به طرح سوال از تمام یا قسمتهایی از آن منابع ایجاد نکرده و براساس آیین نامه صدرالاشاره، کلیه متقاضیان اخذ مجوز تاسیس میبایست از تجارب و دانش جامع و کافی علمی و کاربردي در حوزه هاي مرتبط با حمل ونقل بین المللی کالا و ترانزیت، برخوردار باشند. طبعاً در هریک از مراجع معرفی شده، آخرین ویرایش مربوطه، ملاك طرح سوال خواهد بود

                                                     ​مشخصات:
نظرات: *