پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
:1-آسفالت دسترسي مجتمع خدماتي رفاهي آقاي ميرزايي واقع در محور پاكدشت –ورامين 2-آسفالت دسترسي مجتمع خدماتي رفاهي آقاي ميرفخرايي واقع در محور تهران –فيروزكوه

تاریخ انتشار: 1395/02/13

​ منبع :روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 

آگهي مناقصه عمومي 

موضوع:1-آسفالت دسترسي مجتمع خدماتي رفاهي آقاي ميرزايي واقع در محور پاكدشت –ورامين 

2-آسفالت دسترسي مجتمع خدماتي رفاهي آقاي ميرفخرايي واقع در محور تهران –فيروزكوه  

زمان دريافت اسناد :3 روز اداري پس از انتشار آخرين آگهي 

محل دريافت اسناد: تهران خيابان شهيد سپهبد قرني – خيابان شهيد كلانتري غربی-  پلاك80 (روبروي سفارت لبنان) طبقه سوم  اداره پيمان ورسيدگي 

مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضاي دريافت اسناد

زمان بازگشايي پاکتها: پيشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشايي خواهند شد.

مبلغ واريزي جهت شركت در ناقصه 

1-بابت  تضمين شركت در مناقصه دسترسي مجتمع آقاي ميرزايي 000/000/220ريال 

2-ودسترسي مجتمع ميرفخرايي 000/000/244 ريال 

3-محل تحويل اسناد: دبيرخانه كميسيون ارزيابي معاملات به نشاني بالا

•جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت http:/iets.mporg.ir مراجعه شود.

•توضيح : درصورت مراجعه حضوري نماينده براي دريافت اسنادمناقصه ،ارائه معرفينامه رسمي شركت الزامي 

•مي باشد .​مشخصات:
نظرات: *