پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
واگذاري بهره برداري از دودستگاه تابلوي تبليغاتي 50متري منصوب بر پيشاني پل عابر محور تهران جاجرود

تاریخ انتشار: 1395/02/11

​آگهي مزايده عمومي  يك مرحله اي 

موضوع :واگذاري بهره برداري از دودستگاه تابلوي تبليغاتي 50متري منصوب بر پيشاني پل عابر محور تهران جاجرود  

زمان دريافت اسناد :5روز اداري پس از انتشار آخرين آگهي 

محل دريافت اسناد: مراجعه حضوري (به آدرس تهران خيابان شهيد سپهبد قرني – خيابان شهيد كلانتري غربی-  پلاك80 (روبروي سفارت لبنان) طبقه سوم اداره پيمان ورسيدگي ويا دريافت اينترنتي (از آدرس http:/iets.mporg.ir)

مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضاي دريافت اسناد

زمان بازگشايي پاکتها: پيشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشايي خواهند شد.

مبلغ واريزي جهت شركت درمزايده  : 

1-مبلغ تضمين شركت در مزايده  ( 000/000/144ريال) مي باشد 

       محل تحويل اسناد: دبيرخانه كميسيون ارزيابي معاملات به نشاني بالا

•جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت http:/iets.mporg.ir مراجعه شود.

•توضيح : درصورت مراجعه حضوري نماينده براي دريافت اسنادمزايده  ،ارائه معرفينامه رسمي شركت الزامي ميباشد 


                                                            روابط عمومي 

                                        اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 
مشخصات:
نظرات: *