پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​صدور بارنامه و صورت وضعيت مطابق گواهينامه هاي رانندگان صادر مي شود

تاریخ انتشار: 1394/08/18

​صدور بارنامه و صورت وضعيت مطابق گواهينامه هاي رانندگان صادر مي شود 

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي  استان تهران  صدوربارنامه و صورت وضعيت مطابق گواهينامه هاي رانند گان صادر مي شود

به استناد نامه  دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات  سازمان راهداري و حمل ونقل و جاده اي كشور ، جهت كنترل نوع گواهينامه با ظرفيت ناوگان عمومي از روز چهارشنبه 13/8/94 در سيستم هاي مربوطه، عدم امكان صدور بارنامه براي رانندگان پايه دوم و ظرفيت ناوگان بالاي 6 تن اعمال گرديد  و در بخش مسافر نيز كنتر لها ي مربوطه از روز شنبه 23/8/94 اعمال خواهد گرديد.

 هدف از اجراي تطابق نوع گواهينامه و ظرفيت ناوگان عمومي را الزامات قانوني و همچنين افزايش ضريب ايمني رانندگي در جاده ها و تطابق تخصص و تجربه رانندگان مطابق با نوع گواهينامه هاي صادره  وجلوگيري از اشتباهات كاربران  سيستم كنترل بارنامه و صورت وضعيت  دانست  .

شايان ذكر است رانندگاني كه نوع گواهينامه خود را به پايه يك تغير داده  ولي در سيستم كارت هوشمند تبديل وضعيت نشده اند  به محض ويرايش در كارت هوشمند حداكثر بعد از  4 ساعت امكان  صدور بارنامه يا صورت وضعيت براي رانندگان مذكور ميسر مي گردد   
مشخصات:
نظرات: *