پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
واگذاري بهره برداري از يك باب غرفه با كاربري آرايشگاه

تاریخ انتشار: 1394/08/06

​ منبع :روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 

آگهي مزايده  عمومي  يك مرحله اي 

موضوع :واگذاري بهره برداري از يك باب غرفه با كاربري آرايشگاه بصورت اجاره بدون اخذ سرقفلي واقع در فاز يك پايانه كالاي استان تهران 

زمان دريافت اسناد :5روز اداري پس از انتشار آخرين آگهي 

محل دريافت اسناد: مراجعه حضوري (به آدرس تهران خيابان شهيد سپهبد قرني – خيابان شهيد كلانتري غربی-  پلاك80 (روبروي سفارت لبنان) طبقه سوم اداره پيمان ورسيدگي ويا دريافت اينترنتي (ازآدرس tp:/iets.mporg.ir)

مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضاي دريافت اسناد

زمان بازگشايي پاکتها: پيشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشايي خواهند شد.

مبلغ واريزي جهت شركت درمناقصه : 

1-مبلغ  000/000/33ريال بابت  تضمين شركت در مزايده  مي باشد 

         محل تحويل اسناد: دبيرخانه كميسيون ارزيابي معاملات به نشاني بالا

•جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت http:/iets.mporg.ir مراجعه شود.

•توضيح : درصورت مراجعه حضوري نماينده براي دريافت اسنادمزايده  ،ارائه معرفينامه رسمي شركت الزامي ميباشد 

روابط عمومي 

اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 
مشخصات:
نظرات: *