پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
ايمن سازي فيزيكي محدوده مدارس حاشيه راههاي استان تهران

تاریخ انتشار: 1394/06/28


آگهي مناقصه   عمومي  يك مرحله اي 

موضوع :ايمن سازي فيزيكي محدوده مدارس حاشيه راههاي استان تهران  

زمان دريافت اسناد :5روز اداري پس از انتشار آخرين آگهي 

محل دريافت اسناد: مراجعه حضوري (به آدرس تهران خيابان شهيد سپهبد قرني – خيابان شهيد كلانتري غربی-  پلاك80 (روبروي سفارت لبنان) طبقه سوم اداره پيمان ورسيدگي    ويا دريافت اينترنتي (از آدرس http:/iets.mporg.ir)

مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضاي دريافت اسناد

زمان بازگشايي پاکتها: پيشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشايي خواهند شد.

مبلغ واريزي جهت شركت درمناقصه : 

1-مبلغ  000/000/220ريال بابت  تضمين شركت در مناقصه مي باشد 

    محل تحويل اسناد: دبيرخانه كميسيون ارزيابي معاملات به نشاني بالا

•جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت http:/iets.mporg.ir مراجعه شود.

•توضيح : درصورت مراجعه حضوري نماينده براي دريافت اسنادمناقصه  ،ارائه معرفينامه رسمي شركت الزامي ميباشد 

روابط عمومي 

اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 
مشخصات:
نظرات: *