پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​ممنوعيت وسايل نقليه مسافري در حمل ونقل عمومي جاده اي

تاریخ انتشار: 1394/06/25

​ممنوعيت وسايل نقليه مسافري در حمل ونقل عمومي  جاده اي

بكارگيري وسايل نقليه مسافري درحمل ونقل عمومي جاده اي ممنوع شد 

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران معاون حمل و نقل اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان از بكارگيري وسايل نقليه مسافري متعلق به سازمانهاي دولتي ،نهادها ،دانشگاهها در حمل ونقل عمومي جاده اي خبر داد 

عبدالملكي با اشاره به بخشنامه هئيت وزيران تاكيد كرد :به منظور جلوگيري از وقوع حوادث ناگوار ترافيكي ناشي از عملكرد راننده يا اتوبوس وحفظ جان مسافران وارتقاي ايمني راهها  استفاده از هر گونه اتوبوسهاي دولتي در حمل ونقل عمومي جاده اي كه بعضا بدون صورت وضعيت وكنترل هاي لازم اقدام به تردد وجابجايي مسافر در شبكه راه هاي برون شهري مي كندد ممنوع مي گردد .
مشخصات:
نظرات: *