پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​گزارش ترافيكي محورهاي مواصلاتي استان تهران

تاریخ انتشار: 1394/06/23

​گزارش ترافيكي محورهاي مواصلاتي استان تهران

مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران از سطح سرویس سه ماهه محورهای مواصلاتی استان خبر داد 

به گزارش روابط عمومي حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران شهركي ثانوي گفت : سعي ما برآن بوده تا شاخص كيفيت تردد وسايل نقليه بر مبناي سطح سرويس در محورهاي استان در مدت سه ماهه خرداد تا مرداد سال جاري ارزيابي شده و تغييرات برخي از پارامترهاي تردد و تخلف در وضعيت هاي مختلف سطح سرويس جهت حصول ديد بهتري نسبت به رفتار ترافيكي در سطح استان مورد بررسي قرار گيرد.

وي گفت : اگرچه محاسبه سطوح سرويس مي¬بايست به صورت مقطعي در جاده و بر اساس پارامترهاي هندسي آن مقطع صورت پذيرد ليكن به دليل اينكه هدف گزارشاتي از اين دست، پيگيري و رصد تغييرات كيفي تردد در فصول و زمان¬هاي مختلف در طول سال مي¬باشد نتايج حاصل قابل بهره¬برداري و استفاده خواهند بود. 

شهركي ثانوي ادامه داد :با عنايت به نوسانات قابل توجه در تردد محورها در ساعات مختلف شبانه روز هرقدر

بازه¬هاي زماني كه براي محاسبه سطح سرويس در محورها به كار مي¬رود كوچكتر انتخاب گردد به همان اندازه پارامتر محاسبه شده به واقعيت¬هاي موجود نزديك¬تر خواهد بود. 

مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران افزود :  در مركز مديريت راههاي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران شاخص¬هاي تردد كل وسايل نقليه، درصد تردد وسايل سنگين، تعداد تخلفات فاصله و تعداد تخلفات سرعت ثبت شده توسط تردد شمارها به تفكيك سطوح مختلف تردد مورد بررسي قرار گرفته است.. 

وي ادامه داد :اگرچه سطوح سرويس محورها مي¬تواند شاخصي از كيفيت تردد در اختيار قرار دهد، اما بررسي تخلفات رانندگي در مسير در سطوح سرويس مختلف جاده¬اي، اطلاعات ارزشمندتري بدست خواهد داد كه مي-توان به استناد آن بحراني¬ترين شرايط وقوع تصادف در محورها را مشخص نمود.

اين مقام مسئول تاكيد نمود :اساساً محورهايي داراي بيشترين مخاطرات رانندگي بايد باشند كه تقارن بين سطوح سرويس كمتر و درصد بيشتر تخلفات در آن سطوح سرويس وجود دارد كه به نوعي بيانگر ازدحام بيشتر وسايل نقليه و در عين حال ثبت بيشترين تخلف سرعت و فاصله مي¬باشد.

 با ستناد گزارش تهيه شده و تحليل گرديده توسط مركز مديريت راههاي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران در سه ماهه اول سال جاري آزادراه ساوه، هراز ،فيروزكوه و همچنين محور قديم قم و محور چرمشهر، بيشترين تخلفات سرعت در زماني اتفاق افتاده كه سطوح سرويس جاده در پايين¬ترين سطح خود بوده است. از آنجايي كه مبناي محاسبه سطوح سرويس فوق بر اساس متوسط سرعت وسايل نقليه مي¬باشد، يافته اخير حاكي از اين واقعيت  است كه در سطوح سرويس پايين در محورهاي مذكور تركيبي از سرعت¬هاي بالا و پايين وجود دارد كه رانندگي را با مخاطراتي همراه مي¬سازد. 

وي درخاتمه خاطرنشان ساخت :با بررسي ميزان سطوح سرويس محورهاي فوق بر اساس گزارش سطح سرويس سه ماهه اول سال جاري  در ساعات مختلف شبانه سطوح سرويس در محور هراز ساعات شب و تا قبل از صبح از كمترين مقدارو درمحور حسن آباد و چرمشهر نيز شرايط مشابهي را نشان مي¬دهد. محور فيروزكوه عموماً در ساعات 1 الي 6 صبح داراي سطوح سرويس كمتري بوده و در خصوص آزادراه ساوه نيز چنين شرايطي را مي¬توان براي ساعات 4 الي 5 صبح و 13 الي 15 مشاهده نمود. بنابراين ساعات مذكور در محورهاي مورد اشاره بحراني-ترين ساعات روز مي¬باشند. 
مشخصات:
نظرات: *