پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
جاره 5باب غرفه حمل ونقلي واقع در فاز2پايانه كالاي استان تهران (نسيم شهر )درقالب قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلي

تاریخ انتشار: 1394/06/03

 منبع :روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 
آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي نوبت دوم 
موضوع :اجاره 5باب غرفه حمل ونقلي واقع در فاز2پايانه كالاي استان  تهران  (نسيم شهر )درقالب قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلي 
تبصره :هرمتقاضي (شركت حمل ونقل داراي پروانه فعاليت معتبر با حوزه فعاليت شهرستان تهران ويا داراي حوزه ي فعاليت استاني وكشوري )مي بايست تنها براي اجاره يك غرفه اقدام نمايد .
زمان دريافت اسناد :5روز اداري پس از انتشار آخرين آگهي 
محل دريافت اسناد: مراجعه حضوري (به آدرس تهران خيابان شهيد سپهبد قرني – خيابان شهيد كلانتري غربی-  پلاك80 (روبروي سفارت لبنان) طبقه سوم اداره پيمان ورسيدگي ويا دريافت اينترنتي (از آدرس http:/iets.mporg.ir)
مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضاي دريافت اسناد
زمان بازگشايي پاکتها: پيشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشايي خواهند شد.
مبلغ واريزي جهت شركت درمناقصه : 
1-مبلغ  000/000/290ريال بابت  تضمين شركت در مزايده   مي باشد 
   محل تحويل اسناد: دبيرخانه كميسيون ارزيابي معاملات به نشاني بالا
•جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت http:/iets.mporg.ir مراجعه شود.
•توضيح : درصورت مراجعه حضوري نماينده براي دريافت اسنادمزايده  ،ارائه معرفينامه رسمي شركت الزامي ميباشد 

                                                                روابط عمومي 
                                              ا داره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران مشخصات:
نظرات: *