پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​صداي راننده در پايانه كالاي تهران طنين اندازشد

تاریخ انتشار: 1394/05/27

مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران از راه اندازي راديو محيطي تحت عنوان راديو راننده ،صداي اداره كل  حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران خبرداد .

حميدرضا شهركي ثانوي به جايگاه رانندگان حرفه اي دربخش حمل ونقل جاده اي اشاره كرد و گفت :اين قشر از همكاران از زحمت كش ترين افراد در اين بخش بوده كه بصورت مستقيم با كالا ،جاده ،فرستنده ،گيرنده و....در ارتباط بوده وسهم بسزايي در جابجايي كالا ومسافر دارند .

وي ياد آور شد راديو محيطي راننده با اهداف ايجاد پوشش اطلاعاتي ،ارتباطي وآموزشي ،افزايش اطلاعات صنفي ،ارتقاءفرهنگ رانندگي ورانندگان ،كمك به كاهش تخلفات ،افزايش بازدهي بخش حمل ونقل جاده اي وارائه آموزشهاي ايمني فردي وجمعي براي كليه رانندگان راه اندازي شد ه است واميدواريم مثمر ثمر واقع  گردد .

اين مقام مسئول  در خصوص زمان ومدت پخش برنامه گفت :فعلا"هفته اي دو روز وهر روز دوساعت تا پايان سال 94بصورت زنده برنامه اجرا مي گردد وسعي گرديده از عوامل مطلع به فعاليتهاي بخش حمل و نقل  در اجراي اين برنامه استفاده شود .

در خاتمه مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران در خصوص محل اجراي برنامه نيز اشاره داشت وافزود :پايانه كالاي تهران يكي از بزرگترين محل تجمع رانندگان وشركتهاي حمل ونقل كالا مي باشد كه بيش از 220شركت وموسسه ي حمل ونقلي وروزانه بيش از 4هزار دستگاه انواع وسائط نقليه سنگين  در آن تردد دارد 
مشخصات:
نظرات: *