پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
جاره 5باب غرفه حمل ونقلي واقع در فاز 2پايانه كالاي استان

تاریخ انتشار: 1394/04/24

​ منبع  :روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 

آگهي مزايده  عمومي  يك مرحله اي 

موضوع :اجاره 5باب غرفه حمل ونقلي واقع در فاز 2پايانه كالاي استان (نسيم شهر )درقالب قرارداد اجاره بدون اخذسرقفلي 

تبصره :هرمتقاضي (شركت حمل ونقل داراي پروانه فعاليت  معتبر با حوزه فعاليت شهرستان تهران ويا داراي حوزه فعاليت استاني وكشوري )مي بايست تنها براي اجاره يك غرفه اقدام نمايد .

زمان دريافت اسناد :5روز اداري پس از انتشار آخرين آگهي 

محل دريافت اسناد: مراجعه حضوري (به آدرس تهران خيابان شهيد سپهبد قرني – خيابان شهيد كلانتري غربی-  پلاك80 (روبروي سفارت لبنان) طبقه اول  اتاق 116ويا دريافت اينترنتي (از آدرس http:/iets.mporg.ir)

مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضاي دريافت اسناد

زمان بازگشايي پاکتها: پيشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشايي خواهند شد.

مبلغ واريزي جهت شركت درمناقصه : 

1-مبلغ  000/000/290ريال بابت  تضمين شركت در مزايده  مي باشد 

  محل تحويل اسناد: دبيرخانه كميسيون ارزيابي معاملات به نشاني بالا

•جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت http:/iets.mporg.ir مراجعه شود.

•توضيح : درصورت مراجعه حضوري نماينده براي دريافت اسنادمزايده  ،ارائه معرفينامه رسمي شركت الزامي ميباشد 


                                                                                               روابط عمومي 

ا                                                                             داره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 
مشخصات:
نظرات: *