پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
واگذاري بهره برداري از غرفه حمل ونقليدر پايانه كالاي استان تهران بصورت اجاره وبدون اخذ سرقفلي –نوبت سوم

تاریخ انتشار: 1394/04/10

​ منبع :روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 

آگهي مزايده  عمومي  يك مرحله اي 

موضوع :واگذاري بهره برداري از غرفه حمل ونقليدر پايانه كالاي استان  تهران  بصورت اجاره وبدون اخذ سرقفلي –نوبت سوم 

زمان دريافت اسناد :5روز اداري پس از انتشار آخرين آگهي 

محل دريافت اسناد: مراجعه حضوري (به آدرس تهران خيابان شهيد سپهبد قرني – خيابان شهيد كلانتري غربی-  پلاك80 (روبروي سفارت لبنان) طبقه اول  اتاق 116ويا دريافت اينترنتي (از آدرس http:/iets.mporg.ir)

مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضاي دريافت اسناد

زمان بازگشايي پاکتها: پيشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشايي خواهند شد.

مبلغ واريزي جهت شركت درمناقصه : 

1-مبلغ  257/000/000ريال بابت  تضمين شركت در مزايده  مي باشد 

         محل تحويل اسناد: دبيرخانه كميسيون ارزيابي معاملات به نشاني بالا

•جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت http:/iets.mporg.ir مراجعه شود.

•توضيح : درصورت مراجعه حضوري نماينده براي دريافت اسنادمزايده  ،ارائه معرفينامه رسمي شركت الزامي ميباشد 


                                                                       روابط عمومي 

ا                                          اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 
مشخصات:
نظرات: *