پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​معافيت هاي مالياتي مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي

تاریخ انتشار: 1394/04/08

معافيت هاي مالياتي مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي

با تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در تاريخ 1/2/94 تصويب و درج در روزنامه رسمي شماره 20448 مورخه 30/2/94 مجتمع هاي خدماتي و رفاهي بين راهي داراي پروانه قعاليت بهربرداري از ادارات كل

 حمل ونقل  و پايانه هاي استانهاي سراسر كشور مشمول قانون مذكور  شده اند 

برخي از  مواد قانون مذكور عبارتند از: 

1- بر اساس ماده 31 قانون كه جايگزين ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم  و تبصره هاي آن در آمد اشخاص واجد مراكز اقامتي گردشگري كه از طرف مراجع قانوني ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادر مي شود از تاريخ شروع بهربرداري به مدت 5 سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول ماليات 

گرديده اند كه نحوه محاسبه و شرايط آن در ادامه بند هاي ماده مذكور بيان گرديده است و لذا ابهام قبلي مندرج در ماده 132 قانون سابق مرتفع و حكم جديد شامل مجتمع هاي خدماتي بين راهي نيز مي گردد 

2- مطابق ذيل بند ث از ماده 31 قانون فوق درآمد حمل ونقل اشخاص حقوقي غير دولتي در مناطق كمتر توسعه يافته و ساير مناطق حسب مورد مشمول مشوق هاي مالياتي مي گردد 

3- مطابق بند2 –ث ماده 31 قانون مذكور سرمايه گذاري ثابت بخش حمل ونقل مشمول معافيت مالياتي است كه اين امر در خصوص سرمايه گذاري شركت هاي حمل ونقل جهت خريد كاميون ملكي مهم است .

اين گزارش مي افزايد شهركي ثانوي مدير كل حمل ونقل و پايانه هاي استان تهران اعلام نمودند به محض دريافت قانون مراتب طي نامه اي به كليه سرمايه گذاران و  بهره برداران مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي داراي پروانه بهره برداري از سازمان كه مشمول قانون فوق الذكر مي گردند اطلاع رساني شده و قطعا اين امر در جذب سرمايه گذاري و ارتقائ كمي و كيفي اين امر تاثير مطلوبي خواهد داشت 
مشخصات:
نظرات: *