پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران براي اولين باردركشور برگزارمي كند

تاریخ انتشار: 1394/03/30

​اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران براي اولين باردركشور  برگزارمي كند

مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران از پياده سازي واستقرار  استاندارد ISO 39001:2012(ايمني ترافيک جاده ايRTS) خبرداد 

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران  حميدرضا شهركي ثانوي گفت : پياده سازي استاندارد ISO 39001:2012براي اولين بار در كشور توسط اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران  انجام گرديد.

وي ادامه داد :استانداردسازي واجراي ضوابط والزامات 39001درحوزه پيشگيري وكاهش ريسك ومخاطرات جاده اي به صورت پايلوت دراستان تهران ودرمجموعه فعاليتهاي ايمني اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران صورت پذيرفت .

همچنين اين مقام مسئول اضافه كرد :تغيير نگرش ورويكرد به مقوله حادثه خيزي ازمبناي كشته ها وتلفات جاده اي به مقوله ريسك خطر واحتمال وقوع حادثه از نكات بارز وبرجسته اين استاندارد است 

شهركي ثانوي هدف از استقرار سيستم ايمني ترافيك جاده اي را پيشگيري از حادثه ودرنهايت جلوگيري از تلفات وصدمات ناشي از حوادث جاده اي دانست وافزود :از آنجا كه براساس اهداف برنامه پنجم توسعه كاهش تلفات وتصادفات جاده اي در دستور كار جدي دولت است لذا اجراي الزامات اين استاندارد به عنوان گامي موثر جهت تحقق برنامه در حوزه جغرافياي استان تهران محسوب مي گردد .

مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران اشاره كرد :اگرچه اخذگواهينامه درسال اول به عنوان نقطه شروع بسيار حائز اهميت است اما تداوم روند وحفظ ونگهداري وباقي ماندن در شرايط استاندارد  از اهميت بيشتري برخوردار است

وي درخاتمه اظهاراميدواري كرد وگفت :با اجراي اين طرح پايلوت در استان تهران ودستيابي به نتايج مطلوب آن اميد مي رود موجبات اجراي آن در ساير استانها نيز  فراهم شده ودرنهايت شاهد كاهش تصادفات جاده اي باشيم .
مشخصات:
نظرات: *