پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
زنگ ايمني در دهه ايمني درمدرسه فاطمي نواخته شد

تاریخ انتشار: 1393/08/20

زنگ ايمني در دهه ايمني درمدرسه فاطمي نواخته شد در راستاي نامگذاري روز "دانش آموزان وايمني" مورخ 19/08/93زنگ ايمني درمدارس حاشيه راههاي شهريار نواخته شد به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران در برنامه ويژه اي كه به همين مناسبت در دبستان پسرانه دكترفاطمي واقع درشفيع آباد شهريار با حضور مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران،واحد مركزي خبر شهريار ،مديروكادر آموزش مدرسه و جمعي از نمايندگان اداره ترافيك برگزار گرديد، زنگ ايمني به صدا درآمد در اين مراسم حميدرضا شهركي ثانوي ضمن تاكيد بر تلاش تمامي دستگاهها بر ايجاد فرهنگ ايمني جاده اي و رعايت قوانين و مقررات راهنمايي ورانندگي گفت: بحث اجراي ايمن سازي مدارس حاشيه راهها سالهاي گذشته نيز توسط اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران به اجرا در آمده ونتايج مفيدي نيز به همراه داشته است وي افزود :براساس تصميمات كميسيون ايمني راهها، از14لغايت 25آبان ماه به نام "دهه ايمني" نامگذاري گرديده است وتلاش ميشود كه به نوعي توجه به فرهنگ ايمني وآموزش ها وآموزه هاي ايمني داشته باشيم و اميدواريم بتوانيم طبق برنامه پنج ساله توسعه كه بايد هر سال ده درصد از آمار تلفات جاده اي كاسته شود به اين مهم دست يابيممدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران هدف از اجراي اين طرح را آشنايي دانش آموزان با اصول و رعايت نكات ايمني و کاهش تصادفات عنوان كردو افزود :اميدواريم شاهدفرهنگ سازي و نهادينه شدن مبحث ايمني در كشورمان باشيم شهركي ثانوي گفت : اعتبار در نظر گرفته شده جهت اجراي طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راه هاي استان را بيش از دوميليارد و يكصد ميليون ريال عنوان كرد و گفت: هدف اجراي اين طرح آموزشي و ايجاد تغيير ساختاري الگوهاي فرهنگي و رفتاري، كاهش صدمات و تلفات جاني دانش آموزان مدارس حاشيه راهها است مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران افزود: درطرح امسال 24مدرسه ايمن سازي آموزشي و16مدرسه ايمن سازي آموزشي خواهد شدوي درادامه گفت : اجراي آموزش ايمن سازي ونصب تجهيزات يك طرح مستمر است كه با نصب علائم عمودي و افقي مورد نياز و با هدف آرام سازي ترافيك در محدوده مدارس انجام خواهد شد اين گزارش مي افزايد :اهداي نوشت افزار آموزشي واقلام ايمني بين دانش آموزان ونواختن زنگ ايمني توسط مدير كل حمل وتقل وپايانه ها وعبور ايمن دانش آموزان با همراهي گذربان از مقطع جلوي مدرسه از ديگر برنامه هاي اين طرح بودكه به اجرا درآمد


مشخصات:
نظرات: *