پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
"روز امدادونجات در راه" واستقرارامدادخودروها در 21پايگاه جاده اي

تاریخ انتشار: 1393/08/19

"روز امدادونجات در راه" واستقرارامدادخودروها در 21پايگاه جاده ايدر راستاي اجراي برنامه هاي دهه ايمني با توجه به نامگذاري روز پنجشنبه مورخ 15/8/93 به عنوان"روز امدادونجات در راه" مانور واحدهاي امدادخودرويي درمحورهاي مواصلاتي برون شهري به اجراء درآمد درگفتگوي خبري گزارشگر روابط عمومي اداره كل حمل وتقل وپايانه هاي استان تهران با حسن غفاري رئيس اداره ايمني و ترافيك اين اداره كل،وي هدف از برگزاري اين مانور را آگاه سازي شهروندان از حوادث جاده اي، تلاش و اراده همگاني براي کاهش حوادث ، توان‌سنجي دستگاه‌هاي اجرايي براي مقابله و کاهش حوادث جاده اي، ايجاد هماهنگي بيشتر ميان دستگاه هاي مسئول براي آمادگي و ارتقاء فرهنگ ايمني و پيشگيري از حوادث جاده اي بيان کردوي با اشاره به حضور خودروهاي پليس‌راه و اورژانس در اين مانور، خاطرنشان ساخت: اين خودروها با حمل پارچه‌نوشته هايي بر رعايت مسائل ايمني در راه‌ها تاکيد کردندوي با تاکيد بر لزوم اجراي طرح هاي مختلف براي افزايش ايمني و کاهش سوانح و حوادث رانندگي در جاده‌ها، بيان داشت: فرهنگ‌سازي و آموزش صحيح رانندگي در کاهش حوادث جاده اي نقش بسيار مهمي دارد


مشخصات:
نظرات: *