پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
اطلاع رساني به تاكسي هاي مستقر در فرودگاه امام خميني

تاریخ انتشار: 1393/09/05

اطلاع رساني به تاكسي هاي مستقر در فرودگاه امام خميني براساس گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران و به نقل از معاونت توسعه مديريت و منابع اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران بر اساس تمهيدات اتخاذ شده و در ر راستاي تسهيل در تردد ناوگان عموميي جاده اي ، بر روي كليه سواري هاي پلاك عمومي تاكسي هايي كه در زمينه خدمات رساني به مسافرين در فرودگاه امام خميني (ره) فعال مي باشند جهت تردد در آزادراه تهران – قم به صورت رايگان برچسب پرداخت عوارض الكترونيكي نصب گرديد عبدالرضا مرزوقي افزود : چنانچه متقاضي جديدي براي استفاده از برچسب ها وجود داشته باشد بايد مراحل ذيل توسط وي انجام پذيرد 1-ارائه معرفي نامه توسط متقاضي از طرف شركت تاكسيراني فرودگاه به اين اداره كل كه درآن مشخصات كامل خودرو ،راننده وبرچسب قيد شده باشد 2-تهيه والصاق برچسب ETCتوسط متقاضي از طريق سايت بانك مسكن ويا شعب منتخب آن بانك


مشخصات:
نظرات: *