پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
اخذ گواهينامه استاندارد ايمني راهها بصورت پايلوت براي اولين بار درسطح كشور

تاریخ انتشار: 1393/04/31

اخذ گواهينامه استاندارد ايمني راهها بصورت پايلوت براي اولين بار درسطح كشورازجمله اهداف اداره برنامه ريزي وبودجه اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران، اخذ گواهينامه استاندارد ايمني راهها براي اولين بار درسطح كشور بصورت پايلوت مي باشد طبق گزارش روابط عمومي اداره كل ،عارف رومينا مسئول اداره برنامه ريزي وبودجه ازمهمترين برنامه هاي سال 93سخن گفت وبه موضوع آموزش حين و بدوخدمت كاركنان به ميزان 80ساعت براي هر فرد ونيز جذب اعتبارات استاني حداقل سي ميلياردو 300ميليون مطالبي عنوان كرد همچنين به تمديد گواهي نامه ايزو 2008-9001اشاره نمود وگفت يكي از مهمترين اهداف كمي وكيفي درسال 93 اخذ گواهينامه استاندارد ايمني راهها براي اولين بار درسطح كشور بصورت پايلوت دراستان تهران مي باشد رومينا نظارت برهزينه كرد اعتبارات طرحهاي تملك وجاري اداره كل رانيز جزءوظايف برشمرد ويادآورشد كه براي دستيابي به اين اهداف اقداماتي نيز صورت پذيرفته ،كه اين موضوع با همكاري مشاور نرم افزار وروساي ادارات ذيربط خواهد بود كه منجر به اصلاح وبازنگري فرآيند مربوطه خواهد شد وي به طراحي سيستم توزيع حقوق ودستمزد مبتني بر عملكرد واقعي كاركنان نكته هايي بيان داشت رومينا خاطرنشان كرد كه تهيه شناسنامه آماري ازاطلاعات كلي استان ازطريق فرمهاي آماري درحوزه هاي مختلف دردست تهيه استوي با بيان اين مطلب كه برگزاري جلسات منظم كميته هاي ايزو و5S،آموزش پرسنل وكميسيون تحول اداري از جمله اقداماتي است كه صورت پذيرفته ، لذا تاكيد نمود، براي همين منظور فرمهاي نظارت برسيستم آراستگي 5S))براي ارزيابي كليه واحدها ومكانهاي عمومي اداره كل تهيهوتكميل شده وبراساس آن توصيه هاي بهبود ارائه شده است وي همچنين بيان داشت كه سياست اجرايي توسط سازمان مركزي درقالب 20سرفصل مشخص وابلاغ گرديده است كه از جمله مهمترين آنها افزايش بهره وري ازطريق گسترش فرهنگ بهره وري ،اصلاح فرآيند هاي كاري ورعايت اصل مهندسي ارزش وصرفه جويي درهزينه نمودن اعتبارات است درپايان درخصوص موضوع اصلاح فرآيندها توجه به 3نكته ي چابك سازي ،كوتاه سازي زماني فرآيند والكترونيكي كردن فرآيندها را ضروري دانست وافزود :هرچه فرآيند كوتاهتر وچابكتر باشد هزينه ريالي وزماني كمتر ،ودرنتيجه ميزان رضايتمندي افزايش خواهد يافت


مشخصات:
نظرات: *