پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
برگزاري اولين نشست مشترك فصلي تشكل هاي حمل و نقل جاده اي، پليس راه و حمل و نقل و پايانه هاي استان ته

تاریخ انتشار: 1393/04/31

برگزاري اولين نشست مشترك فصلي تشكل هاي حمل و نقل جاده اي، پليس راه و حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران در خصوص افزايش ايمني حمل و نقلاولين نشست فصلي اداره كل حمل و نقل استان تهران و تشكل هاي حمل و نقل جاده اي با پليس راه در حوزه ايمني با حضور تشكل هاي صنفي حمل و نقل كالا و مسافر، نمايندگان پليس راه شرق و غرب استان تهران برگزار گرديدبه گزارش روابط عمومي حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران حميد رضا شهركي ثانوي هدف از برگزاري اين جلسات را ايجاد تعامل و همكاري مضاعف در خصوص افزايش ايمني حمل و نقل عنوان كرد و گفت: دستور كار اين نشست بررسي نواقص و مشكلات موجود و روشهاي اجراي مقررات و روالهاي جاري در زمينه ايمني حمل و نقل و ارايه راهكارها در خصوص بهبود يا جايگزيني روش ها و يا پيشنهاد شيوه نامه هاي جديد بود كه نمايندگان صنف حمل و نقل و پليس راه هاي شرق و غرب نقطه نظرات و پيشنهادات خود را در اين خصوص مطرح كردندوي افزود: نحوه ساماندهي مسافربرهاي شخصي، بررسي سازوكاركنترل مديران فني، نظارت بر جابه جايي محمولات ترافيكي، بررسي آيين نامه حمل مواد خطرناك و آتش زا، بحث گشت هاي مشترك نامحسوس و كنترل دروازه اي، حمل بارهاي تجاري توسط ناوگان مسابري، لزوم آموزش و بازآموزي نيروهاي پليس و اصلاح برخي فرايندها در جهت تسريع در خدمات رساني از جمله مباحثي بود كه در اين نشست مطرح شدمدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران گفت: ممنوعيت حمل بارهاي تجاري توسط ناوگان مسافري يكي از مواردي بود كه در اين نشست بررسي شد و مقرر گرديد تشكل هاي حمل و نقل مسافري و اداره حمل و نقل مسافر طرح پيشنهادي را در خصوص جلوگيري از حمل بارهاي تجاري و خطرناك و امكان سنجي حمل بارهاي خاص نظير محمولات پستي از طريق شبكه حمل و نقل عمومي بين شهري مسافربري ارايه دهند تا نشست بعدي كه در سي ام شهريور ماه سال جاري برگزار مي شود مورد بحث و بررسي قرار گيردوي جلوگيري از مسافربري هاي شخصي را از ديگر موارد مطرح شده اين جلسه ذكر كرد و گفت: خودروهاي پلاك سفيد و مسافربرهاي شخصي در حاشيه پايانه هاي مسافربري مشكلات عديده را به وجود آورده آند مسافربرهاي شخصي، بخش حمل و نقل مسافر به خصوص سواري كرايه بين شهري تهديد كرده و از ديگر سو ايمني حمل و نقل را كاهش مي دهند براي جلوگيري از اين معضل بحث جانمايي پارك سوار براي استفاده از خدمات سواري كرايه بين شهري در مبادي ورودي و خروجي تهران مطرح و مقرر شد اداره حمل و نقل مسافر و اتحاديه شركت هاي تعاوني سواري كرايه بين شهري هماهنگي لازم با سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران را در اين خصوص انجام دهند براي توقيف سواري هاي مسافربر پلاك شخصي در حاشيه پايانه هاي مسافربري نيز مقرر شد اداره حمل و نقل مسافر استان دستور قضايي بگيردشهركي ثانوي كنترل ساعت كار مجاز رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي مسافربري از ديگر موارد مطرح شده اين نشست عنوان كرد و گفت: سيستم ثبت و ابطال ساعت رانندگان بخش حمل و نقل عمومي بين شهري در دفترچه ثبت ساعت در جاده ها و پليس راه صورت مي گيرد در برخي موارد پليس راهي كه ابطال ساعت كار رانندگان را ثبت مي كند با پايانه مسافربري در داخل شهر مسافت زيادي دارد و بعضي رانندگان مسير آخرين پاسگاه پليس راه تا پايانه مسافربري را با سرعت غيرمجاز رانندگي كرده و هيچ گونه كنترل و نظارتي در اين خصوص صورت نمي گيرد براي رفع اين مشكل مطرح شد سيستم كنترل ساعت كار مجاز رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي مسافربري اصلاح شود و محلي در پايانه هاي مسافربري براي استقرار پليس راه و ثبت و ابطال ساعت كار رانندگان در نظر گرفته شوداستفاده خانوادگي رانندگان ناوگان حمل و نقل سواري كرايه از ديگر موارد مورد بحث در اين جلسه بود كه مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران با اشاره به آن گفت: در اين خصوص نماينده هاي پليس راه مواردي را ذكر كردند كه رانندگان با اعلام خانواده بودن سرنشين ها، صورت وضعيت نمي گيرند كه كنترل و برخورد با آنها موجب ابراز نارضايتي و عدم كنترل اين موارد باعث نابساماني مي گردد نماينده اتحاديه شركت هاي تعاوني سواري كرايه بين شهري با بيان اينكه گرفتن صورت وضعيت براي استفاده شخصي رانندگان مقرون به صرفه نيست در اين خصوص مقرر شد اتحاديه شركت هاي تعاوني سواري كرايه بين شهري موضوع تسهيل درصدور صورت وضعيت دربستي براي استفاده خانوادگي رانندگان ناوگان حمل و نقل سواري كرايه را پيگيري كند تا در صورت امكان براي اين موارد صورت وضعيت دربستي بدون هزينه يا كم هزينه صادر شودحميدرضا شهركي ثانوي به لزوم برخورد با سرويس دهي ناوگان درون شهري در حوزه برون شهري اشاره كرد و گفت: در اين نشست مقرر شد در اين خصوص قرارگاه پليس راه شرق و غرب استان تهر ان طرح نحوه برخورد با تاكسي و ون هاي درون شهري ارايه دهنده سرويس در حوزه برون شهري را تا نشست بعدي ارايه دهند وي اجراي طرح عملياتي يك ماهه كنترل دروازه اي در مسيرهاي عبوري بارهاي ترافيكي در استان تهران، تهيه شيوه نامه پيشنهادي توزين محمولات ترافيكي قابل حمل و نقل از طريق پروانه عبور و برگزاري دوره هاي آموزشي دستورالعمل ها، قوانين و مقررات بخش حمل و نقل برون شهري نظير مهار بار و حمل بارهاي ترافيكي را از ديگر موارد مصوب شده ي اولين نشست فصلي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران، تشكل هاي حمل و نقل و پليس راه استان تهران ذكر كردمدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران گفت: در اين نشست برخي از نقايص صدور بارنامه توسط شركت هاي حمل و نقل داخلي كالاي تحت پوشش انجمن تهران مطرح شد و مقرر گرديد براي تسهيل در صدور بارنامه و كنترل مضاعف ناوگان باري جانمايي شركت هاي حمل و نقل كالا در مجاورت مراكز توليد بار و مبادي ورودي و خروجي محورهاي برون شهري استان تهران و ساير نقاط مورد نياز توسط انجمن صنفي كارفرمايان موسسات و شركت هاي حمل و نقل داخلي كالاي تهران تا پايان سال جاري صورت گيردوي افزود: در اين نشست مقرر شد توسط پليس راه استان، انجمن بوژي داران و اداره ايمني و ترافيك موضوع استقرار سيستمهاي كنترلي بارنامه و توزين محمولات در مبادي مختلف ورودي و خروجي استان تهران تا نشست آتي مورد بررسي قرار گيرد و نتيجه آن در نشست بعدي اعلام گردد همچنين مقرر شد اداره ايمني و ترافيك و اداره حمل و نقل مسافر با همكاري پليس راه طرح كنترل دروازه اي ناوگان حمل و نقل عمومي بار و مسافر اجرا كنند وي بررسي استقرار پايگاه پليس راه در جاده قديم تهران - ساوه توسط قرار گاه پليس راه غرب استان تهران و ارايه پيشنهاد مجهز نمودن وسايل نقليه حمل بارهاي ترافيكي و اسكورت هاي آنها به GPS از ديگر موارد مورد بحث اين نشست عنوان كردگفتني است اولين نشست فصلي اداره كل حمل و نقل استان تهران و تشكل هاي حمل و نقل جاده اي با پليس راه در حوزه ايمني در 24 تيرماه جاري با حضور نمايندگان انجمن صنفي كارفرمايان موسسات و شركت هاي حمل و نقل داخلي كالاي تهران، انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل سنگين (بوژي داران)، اتحاديه شركت هاي تعاوني مسافربري كشور، انجمن صنفي شركت هاي مسافربري تهران، اتحاديه شت هاي تعاوني سوار ي كرايه بين شهري، اتحاديه شركت هاي تعاوني ميني بوسراني كشور و نماينده هاي پليس راه فرماندهي انتظامي ويژه شرق استان تهران و پليس راه فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران و مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران، روساي ادارت ايمني و ترافيك، حمل و نقل كالا و حمل و نقل مسافر برگزار شد نشست هاي بعدي به ترتيب در 30 شهريور، 24 آذر و 20 اسفند ماه سال جاري برگزار مي گردد


مشخصات:
نظرات: *