پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
نصب دوربين هاي نظارت تصويري درپايانه هاي مسافري تهران

تاریخ انتشار: 1393/04/11

نصب دوربين هاي نظارت تصويري درپايانه هاي مسافري تهرانمدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران از نصب دوربين هاي نظارت تصويري درپايانه هاي مسافري تهران خبرداد وگفت :به منظور مانيتورينگ نحوه ارائه حمل ونقل مسافر درپايانه هاي مسافري شهرتهران توافقنامه اي بين اداره كل حمل ونقل پايانه هاي استان تهران وسازمان پايانه ها وپارك سوار شهرداري تهران منعقد گرديد به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران ،حميدرضا شهركي ثانوي بااشاره به مفاد توافقنامه گفت :به منظور استفاده مناسب وكسب بازدهي بالا از دوربين ها مقررشد دوربين هاي نظارت تصويري ابتدا درپايانه جنوب تهران با اعتباري حدود يك ميلياردو 600ميليون ريال توسط اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران خريداري ،نصب ونگهداري شود درادامه نيز براساس توافقات بعمل آمده درسايرپايانه ها اين تجهيزات نصب وراه اندازي وبهره برداري گرددحميد رضا شهركي ثانوي با اشاره به تصاوير ماخوذه از دوربين هاي مورد نصب افزود :مقررشد نسبت به تامين دريافت تصاوير موجود درپايانه هادرمحل استقرارنماينده اداره كل حمل ونقل استان تهران اقدام گردد درهمين راستا تصاوير دوربين هاي منصوبه توسط اداره كل درمحل حراست پايانه جنوب جهت بهره برداري دراختيار قرارگيرد لازم به ذكراست مدت اجراي اين توافقنامه 3سال شمسي مي باشد كه پس ازمدت مذكوردرصورت عدم اعلام طرفين توافقنامه كماكان مورد عمل مي باشد گفتني است،اجراي اين توافقنامه درچهارفاز خواهد بود كه درفاز اول تجهيز پايانه مسافربري جنوب تهران مد نظر مي باشد


مشخصات:
نظرات: *