پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
گزارشي از آقاي مهرآرا مسئول مركز مديريت راههاي اداره حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران

تاریخ انتشار: 1393/04/25

گزارشي از آقاي مهرآرا مسئول مركز مديريت راههاي اداره حمل ونقل وپايانه هاي استان تهرانمركز مديريت راههاي اداره حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران دراواخر سال 88اوايل سال 89هويت مستقلي به خود گرفت وبه طور رسمي فعاليتش را آغاز نمود طي گزارشي كه از آقاي مهرآرا مسئول مركزمديريت راههاي اداره حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران به عمل آمد ايشان درخصوص سياستهاي اجرايي وفعاليتهايشان واهدافشان توضيحاتي را بيان كردند به گزارش روابط عمومي اداره حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران يكشنبه مورخ 22/04/93 مهرآرا طي نشستي درخصوص سياستها ي اجرايي وتجهيزات وامكانات وهمچنين اهداف وبرنامه هاي كيفي واقدامات سال 93سخن گفت وي با اشاره به سياستهاي اجرايي اين مركز، تعامل كاري با پليس راه وارگانهاي ذيربط را به منظور ارتقاي ايمني تردد درجاده هاي استان دانست وافزود :شهروند مداري ونظارت بر رعايت قوانين ومقررات حمل ونقلي وهمچنين رعايت اصل مهندسي ارزش وصرفه جويي درهزينه نمودن اعتبارات وتوجه ويژه به افزايش سطح دانش هاي تخصصي شاغلين واطلاع رساني مناسب وافزايش سطح دانش سفري ايمن وبهبود بخشيدن شرايط تردد را از ديگر سياستهاي اجرايي مهم خود دانست همچنين وي درباره امكانات مركز مديريت راههاي اين اداره كل گفت :تجهيزاتي كه درمركز مديريت راهها قراردارند به 3دسته تقسيم بندي مي شوند :يك بخش از اين تجهيزات اطلاعات را از جاده دراختيار مركز(دستگاههاي ترددشمار وسيستم WIM) قرارمي دهد بخش ديگر تصميمات گرفته شده از مركز را دراختيار كاربران قرارمي دهد(سيستم VMSوVSL) وبخش سوم ارتباط بين ارگانهاي خدمات جاده اي (پليس راه ،اورژانس ،هلال احمر و)با مركز مديريت راههاي استان را فراهم مي نمايد درحال حاضر درمركز مديريت راههاي استان تهران29دستگاه تردد شمار درمحورهاي فيروزكوه وهراز وآزادراههاي پرديس ،تهران –قم وتهران –ساوه نصب مي باشد كه از طريق اين دستگاهها مي توان اطلاعات تخلفات سرعت –سبقت وفاصله مجاز را درجاده جمع آوري نموداز ديگر تجهيزات مركز مي توان به دوربينهاي نظارت تصويري اشاره كرد كه هم اكنون در15محور نصب گرديده است VMS(various message sign) تابلوهاي متني متغيري است كه با توجه به نيازو وضعيت ترافيكي جاده ،پيامهاي متني دراين خصوص به مسافران ارسال نمود وVSL(various speed limit) تابلوي سرعت محدود نيز، قابليت تغيير درمحدوده سرعت را به ما مي دهد از كاربرد ديگر اين تابلو مي توان به پايين آوردن ماكزيمم سرعتي كه براي وسيله نقليه وجود دارد اشاره نمود ،سيستم هاي WIMكه در2مقطع دراستان آن را نصب كرديم ازديگر تجهيزات مركز مي باشد كه كاركرد آن درخصوص سطح اوزان وسايل نقليه ومديريت روسازي راهها مي باشد درادامه وي به اهداف وبرنامه هاي كمي وكيفي مركز پرداخت وگفت :هدف ما اين است كه اين ابزارها و اطلاعات خروجي را 1- در اختيار نيروهاي نظارتي و خدمات رسان در محورهاي مواصلاتي به منظور ارتقاء اقدامات و فعاليتها 2- در اختيار تصميم سازان و تصميم گيران به منظور تدوين استراتژي ها و برنامه هاي عملياتي 3-دراختيار كاربران جاده اي به منظور افزايش اطلاعات و آگاهي ها قرار گيرد كه نهايتاً تلاشي است در راستاي تحقق كاهش تلفات سوانح رانندگي جاده اي بين شهري وروستايي طي هر سال به ميزان 10%كاهش دهيم مهرآرا تصريح كرد:درنظر داريم 18دستگاه ترددشماربه محورها وآزادراهها اضافه نماييم وي از نصب 6دستگاه دوربين نظارت تصويري براي محورهاي حساس خبردادگفتني است نصب 2دستگاه دوربين هاي پلاك خوان رادرمقطع شرق وشمال شرق ازجمله فعاليهاي اين مركز عنوان نمود


مشخصات:
نظرات: *